Algemene voorwaarden Medisch Pedicure Centrum Alkmaar

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Medisch Pedicure Centrum Alkmaar en op alle met voetverzorging van Medisch Pedicure Centrum Alkmaar aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Medisch Pedicure Centrum Alkmaar in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Medisch Pedicure Centrum Alkmaar mee is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Medisch Pedicure Centrum Alkmaar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Medisch Pedicure Centrum Alkmaar is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

2. Inspanningen
Medisch Pedicure Centrum Alkmaar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch Pedicure Centrum Alkmaar zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden
3.1 Het boeken van een behandeling

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Centrum Alkmaar melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Centrum Alkmaar het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met € 5,00 euro administratiekosten. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als client van onze praktijk.

3.3 Annulering door Medisch Pedicure Centrum Alkmaar
Medisch Pedicure Centrum Alkmaar moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de praktijk.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Medisch Pedicure Centrum Alkmaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan Medisch Pedicure Centrum Alkmaar de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Medisch Pedicure Centrum Alkmaar of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Medisch Pedicure Centrum Alkmaar of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

4. Betaling
Medisch Pedicure Centrum Alkmaar vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en de website www.mpcalkmaar.nl Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Medisch Pedicure Centrum Alkmaar.

De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

Medisch Pedicure Centrum Alkmaar behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de website www.mpcalkmaar.nl. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Uitsluitend na vooraf overleg met Medisch Pedicure Centrum Alkmaar is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.

5. Persoonsgegevens & privacy
Voor Persoonsgegevens en privacy zie: https://www.mpcalkmaar.nl/cms/privacy-verklaring

6. Geheimhouding
Medisch Pedicure Centrum Alkmaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Centrum Alkmaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Medisch Pedicure Centrum Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure Centrum Alkmaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Medisch Pedicure Centrum Alkmaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Medisch Pedicure Centrum Alkmaar geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Medisch Pedicure Centrum Alkmaar heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Medisch Pedicure Centrum Alkmaar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure Centrum Alkmaar meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Medisch Pedicure Centrum Alkmaar te dienen.

Medisch Pedicure Centrum Alkmaar dient klachten afdoende te onderzoeken. Medisch Pedicure Centrum Alkmaar zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Medisch Pedicure Centrum Alkmaar verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en Medisch Pedicure Centrum Alkmaar over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Medisch Pedicure Centrum Alkmaar aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Medisch Pedicure Centrum Alkmaar heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Medisch Pedicure Centrum Alkmaar is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Medisch Pedicure Centrum Alkmaar aan deze keuze gebonden. Indien Medisch Pedicure Centrum Alkmaar een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Medisch Pedicure Centrum Alkmaar dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Centrum Alkmaar het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Centrum Alkmaar en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.